Browsing by Author สัมพันธ์ บัวทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; สัมพันธ์ บัวทอง; สุชิลา สวัสดี
2554การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บุษญา แสงแก้ว; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
2554การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของประสิทธิผลสมรรถภาพทางจิตใจที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; สัมพันธ์ บัวทอง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2552การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬาที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาในโรงเรียนกีฬาสัมพันธ์ บัวทอง; สุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2551การพัฒนารูปแบบองค์ประกอบเชิงสาเหตุ ทางวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความเป็นเลิศ ทางการกีฬาในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์; สัมพันธ์ บัวทอง
2551การวิจัยเชิงนโยบาย: การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษาสุรีย์พร ภูศรี; สุเทพ เมยไธสง; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
2550การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดการองค์กรเชิงระบบของสถาบันการพลศึกษา: การประยุกต์ใช้สมรรถนะองค์กรสำหรับการประเมินนิกร ยาสมร; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์