Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 41 to 60 of 61 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามนิตยา ชมภูวิเศษ
2562ความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง
2556ความพึงพอใจในการจัดการแข่งขันกรีฑา กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 (ร้อยเอ็ดเกมส์)อดุลศักดิ์ ไชยมนตรี
2554ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้เข้ารบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์วิชัย คำทอง; ชัชวาล รัตนพร; ประเวท เกษกัน; ฉวีวรรณ สีสม; ภารดี ศรีทอง; กิติชัย แสนสุวรรณ; ยุวเรศ ตันติยะวงศ์ษา; นนทพัทธ์ บุตรศาสตร์; ประพันธ์ศักดิ์ เดชศรี; ชยกร พาลสิงห์
2553ความสัมพันธ์ของระดับชั้นปีกับพฤติกรรมทางเพศต่อคู่รัก ที่ไม่เสี่ยงของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง; ผาสุก เปานาเรียง; บุษญา แสงแก้ว
2553ความสัมพันธ์ของสมรรถภาพทางกายกับความต้องการทางสรีรวิทยาและรูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬามวยไทยไวพจน์ จันทร์เสม; ประเวท เกษกัน
2560คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามนิตยา ชมภูวิเศษ
2552คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันชัย กองพลพรหม
2562ตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม: การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสุชิลา สวัสดี
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุชิลา สวัสดี
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการศึกษาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาศุภรินทร์ วงชารี; ประวิทย์ หวานขม; กรรณิกา พิเคราะห์ฤกษ์
2556ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลความเป็นเลิศทางการกีฬาของนักกีฬาในสถาบันการพลศึกษาประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์; ศิรินธร จัตุชัย; อารีย์ แก่นวงศ์คำ; สุเทพ เมยไธสง
2556ผลกระทบของการบริหารทุนมนุษย์สมัยใหม่ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอุระวี คำพิชิต
2553ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย เรื่องหลักธรรมในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง; บุษญา แสงแก้ว
2553ผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาที่มีต่อการกระโดด ในกีฬาบาสเกตบอลที่มีผลมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอารีย์ แก่นวงศ์คำ; วันชัย กองพลพรหม
2553ผลการเรียนรู้วิชาว่ายน้ำ 1 ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา และโปรแกรมวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามกิตติกุล รัตนรังสิกุล
2556ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักและการเคลื่อนที่ในลักษณะแรงระเบิดที่มีผลต่อความแข็งแรง พลังของกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาแฮนด์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามคำพาง ศรีท้าวปากดี
2554ยุทธศาสตร์เพื่อการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตบัณฑิต หาญธงชัย
2562ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อการออกกำลังกาย กรณีศึกษาร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายในจังหวัดขอนแก่นจิราวัฒน์ ชาตะวิถี
2556รูปแบบการออกกำลังกายที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุรัตนาพร กองพลพรหม; สมานชัย ลีพรหมมา