Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/13
Title: กรณีศึกษากระบวนการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนกีฬาของสถาบันการพลศึกษา: การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
Other Titles: A Case Study of The Development Operations for The Excellence In Sport of Sport School: A Value Added Approach
Authors: สุเทพ เมยไธสง
อมรรัตน์ รัตนโกเศศ
รพีพร ศรีไสว
พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
Keywords: กระบวนการพัฒนากีฬา
ความเป็นเลิศในโรงเรียนกีฬา
การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่ม
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
Issue Date: 2556
Publisher: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
Abstract: การวิจัยครั้ง นี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมต่อการพัฒนาทักษะจิตวิทยาการกีฬาและลักษณะความสำเร็จทางการกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับชาติแต่ไม่ได้รับเหรียญรางวัล จำนวน 10 คน จำแนกเป็นชาย จำนวน 5 คน หญิง จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม แบบวัดทักษะจิตวิทยาการกีฬาและแบบวัดลักษณะความสำเร็จทางการกีฬา โดยใช้การทดสอบค่าสถิติของวิลคอกซัน (The Wilcoxon Matched Paired Signe-Ranks Test) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักกีฬาที่ได้รับการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเกี่ยวกับทักษะทางจิตวิทยาการกีฬาในแต่ละด้านสูงขึ้นหรือดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 1.1 การรวบรวมสมาธิหรือความตั้งใจ 1.2 การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 1.3 ความมั่นใจในตนเอง 1.4 การกำหนดเป้าหมาย 2. นักกีฬาที่ได้รับการให้คาปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเกี่ยวกับลักษณะความสำเร็จทางการกีฬาในแต่ละด้านสูงขึ้นหรือดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ 2.1 ความรักมุ่งมั่น และภาคภูมิใจในกีฬาที่เล่น 2.2 รางวัลและความมีชื่อเสียง 2.3 การควบคุมตนเองเพื่อพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/13
Appears in Collections:รายงานการวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Suthep_May_res_2556.pdf4.01 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons