Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/18
Title: การพัฒนาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชุมชนตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
Authors: อิ่นอ้อย เฉลิมชิต
Issue Date: 2557
Publisher: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
Abstract: การวิจัยและการพัฒนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชุมชนตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมอย่างสำคัญจากทุก ฝ่ายและทุกขั้นตอน โดยใช้หลักเกณฑ์การออกกำลังกายที่เป็นแบบ และการเคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวัน ที่ต้องการมีความหนัก ความนาน ความบ่อย เป็นกรอบการวิจัยและพัฒนา และนำงานวิจัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ผลการวิจัยพบว่า 1.ผู้สูงอายุชุมชนตักสิลา มีการออกกำลังกายที่เป็นแบบแผนน้อยกว่าการออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวออกแรงในชีวิตประจำวัน บางกลุ่มออกแรงน้อยเกินไปทำให้ปวดกล้ามเนื้อและข้อ โดยพบว่าปัญหาสำคัญคือการขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการออกกำลังกายและมีความต้องการที่จะออกกำลังกายที่เป็นแบบแผน 2.แนวทางสำคัญในการพัฒนา คือ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ความตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ การให้ความรู้เป็นกลุ่มและรายบุคคล การเสนอตัวแบบผู้มีสุขภาพดี การจัดนิทรรศการ การจัดทำป้ายเชิญชวน การจัดตั้งชมรมการออกกำลังกายของชุมชนโดยมีดัชนีชี้วัด ได้แก่ กิจกรรมการออกกำลังกายและความรู้เรื่องการออกกำลังกาย 3.ผลการพัฒนาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ พบว่า สามารถจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ตนเองได้ทุกคน มีกิจกรรมการออกกำลังกายที่เป็นแบบแผนเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 36 เป็นร้อยละ 69 ระดับความรู้และความเข้าใจเรื่องการออกกำลังกายของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนดำเนินการเท่ากับ 9.55 หลังการดำเนินการมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 12 นอกจากนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ ยังก่อให้เกิดกระวนการเรียนรู้ของผู้มีส่วนร่วมสำคัญและส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ ของทุกฝ่าย และได้องค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์เพื่อนำไปพัฒนาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในครั้งต่อไป
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/18
Appears in Collections:รายงานการวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Inoy_Chalermchit_res_2557.pdf1.08 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons