Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/20
Title: การทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุด้วยแบบทดสอบวัดความอ่อนตัวแบบใช้สัดส่วนของมือ ชุมชนตักสิลา
Other Titles: The Physical Fitness Test for The Elderly with A Hand’s Proportion Technique Flexibility Test in Taksila Community
Authors: พรชัย สมจริง
Issue Date: 2556
Publisher: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
Abstract: ความมหัศจรรย์ของการสร้างสรรค์ด้วยสัดส่วนที่สวยงามและสมบูรณ์ วิทรูเวียส สถาปนิกยุคจักร วรรดิโรมัน เป็นผู้อธิบายสัดส่วนโครงสร้างมนุษย์ไว้อย่างละเอียด ต่อมาเลโอนาร์โด ดาร์วินชี ได้ใช้ข้อมูลจากการศึกษาของตนเอง มาเปรียบเทียบกับคำอธิบายของวิทรูเวียส พบว่า สัดส่วนอื่น ๆ ของมนุษย์นั้นก็ถูกสร้างขึ้นอย่างมีระบบและมีอัตราส่วนที่สัมพันธ์กัน สัดส่วนของมือมนุษย์ พบว่า 1) สัดส่วนของกระดูกข้อนิ้วข้อแรกสุดส่วนปลายรวมกับกระดูกของข้อนิ้วส่วนกลางเท่ากับสัดส่วน กระดูกนิ้วข้อสุดท้ายที่อยู่ติดกับมือ 2)สัดส่วนของกระดูกนิ้ว 3 ข้อรวมกันเท่ากับสัดส่วนของกระดูกส่วนฝ่ามือ 3) สัดส่วนของแขนท่อนล่างจะยาวเท่ากับ สัดส่วนของฝ่ามือเพียงอย่างเดียวรวมกับความยาวของข้อมือถึงปลายนิ้ว เทคนิคของการใช้สัดส่วนมีการใช้อย่างกว้างขวางในการพยากรณ์ และการหาประสิทธิภาพการทางานของร่างกายมนุษย์ แบบทดสอบความอ่อนตัวเป็นการนั่งก้มเหยียดโดยใช้มือเป็นตัววัด การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาแบบทดสอบความอ่อนตัวสาหรับผู้สูง อายุโดยการประยุกต์ด้วยเทคนิคสัดส่วนของมือ กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ 30 คน(ชาย 15 คน หญิง 15 คน) อายุ 61-75 ปี เพื่อศึกษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของ ขา หลัง มือ ลาตัว ในท่านั่งเหยียดขาตามแบบทดสอบมาตรฐาน ก่อนการกาหนดรายละเอียดที่ชัดเจน 2) ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อนำแบบทดสอบไปทาการเก็บรวบรวมข้อมูล สำหรับการรายงานค่าความเชื่อมั่นโดยการวัดช้าห่างกัน 7 วัน ค่าความเป็นปรนัยโดยใช้ผู้ทดสอบดำเนินการทดสอบจำนวน 2 คน ทดสอบห่างกัน 30 วัน และความเที่ยงครงตามสภาพการณ์ที่เกิด ขึ้นจริงผลการศึกษาพบว่า แบบทดสอบวัดความอ่อนตัวโดยใช้สัดส่วนของมือสำหรับผู้สูงอายุที่ผู้ วิจัยสร้างขึ้น สามารถช่วยเพิ่มความเที่ยงตรง และความเป็นมาตรฐานของการทดสอบได้ โดยมีค่าความเชื่อถือได้ และค่าความเป็นปรนัยเท่ากับ 0.95 และ 0.97 ตามลำดับ บทสรุปแบบทดสอบความอ่อนตัวโดยใช้เทคนิคสัดส่วนของมือสาหรับผู้สูงอายุ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สามารถวัดความอ่อนตัวในกลุ่มผู้สูงอายุได้อย่างเที่ยงตรงและมีการวัดผลที่แน่นอนสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลง
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/20
Appears in Collections:รายงานการวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pornchai_Somjing_res_2556.pdf1.66 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons