Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/44
Title: การวิจัยเชิงนโยบาย: การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษา
Other Titles: Policy Research: Sport management for excellence of institute of Physical Education
Authors: สุรีย์พร ภูศรี
สุเทพ เมยไธสง
สัมพันธ์ บัวทอง
นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
Keywords: กีฬาสู่ความเป็นเลิศ
แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
การจัดการกีฬา
Issue Date: 2551
Publisher: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษาจากความคิดเห็นของผู้ฝึกสอนกีฬาของแต่ละวิทยาเขต (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้บริหารของสถาบันการพลศึกษา และหัวหน้าศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาในสถาบันการพลศึกษาทั้ง 17 แห่ง จำนวน 170 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่ายที่เป็นสัดส่วน (Proportional Sampling) สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิควิธีวิเคราะห์เนื้อหา
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/44
Appears in Collections:รายงานการวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Sureeporn_Poosri_res_2551.pdf694.8 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons