Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/48
Title: การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดการองค์กรเชิงระบบของสถาบันการพลศึกษา: การประยุกต์ใช้สมรรถนะองค์กรสำหรับการประเมิน
Authors: นิกร ยาสมร
สัมพันธ์ บัวทอง
นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
Keywords: การจัดการองค์การ
การจัดองค์การเชิงระบบ
สมรรถนะ
สถาบันการพลศึกษา
Issue Date: 2550
Publisher: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดองค์การเชิงระบบของ สถาบันการพลศึกษาในแค่ละวิทยาเขต จำแนกตามกลุ่มภูมิศาสตร์โดยการเปรียบเทียบสมรรถนะ องค์กรภายใน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอาจารย์จำนวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 10 องค์ประกอบ เกี่ยวกับสมรรถนะขององค์กร มีความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.813 ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) และค่าความเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1. สมรรถนะองค์กร ตามการรับเของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกลุ่ม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าพิจารณาเป็นรายด้านปรากฎว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการพัฒนาเจตคติทางบวก สำหรับรายด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงจากค่าเฉลี่ย มากไปน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจในบทบาทบุคลากร การเรียนเร่วมกันเป็นทีม การวางแผน กลยุทธ์ ความสามารถในการผลิต การแก้ปัญหาภายในองค์กร การจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ 2. สมรรถนะองค์กรตามการรับรู้ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกลุ่ม ภาคเหนือโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฎว่า อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ความพึงพอใจใน บทบาทบุคลากร และการพัฒนาเจตคติทางบวก ตามลำดับ สำหรับรายด้านอื่นๆอยู่ในระดับ ปานกลางโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การเรียนเร่วมกันเป็นทีม การจัดการงบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความสามารถในการผลิต การวางแผนกลยุทธ์ การแถ้ปัญหาภายในองค์กร และการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ 3. สมรรถนะองค์กรตามการรับเของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกลุ่ม ภาคกลาง โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฎว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร และการพัฒนา เจตคติทางบวก สำหรับรายด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ได้แก่ ความพึงพอใจในบทบาทของบุคลากร การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการงบประมาณ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม ความสามารถในการผลิต การบริหารงานบุคคล การแก้ปัญหาภายใน องค์กร และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามลำดับ 4. สมรรถนะองค์กรตามการรับรู้ของอาจารย์ในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกลุ่ม ภาคใด้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ด้านพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า อยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ การพัฒนาเจตคติทางบวก การพัฒนาอาจารย์ และบุคลากร ความสามารถในการผลิต และความพึงพอใจในบทบาทบุคลากร สำหรับรายด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลางโดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนกลยุทธ์ การจัดการงบประมาณ การแก้ปัญหาภายในองค์กร การเรียนเร่วมกันเป็นทีม และการบริหารงานบุคคล ตามลำดับ 5. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะองค์กรของสถาบันการพลศึกษาจำแนกตามภูมิศาสตร์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่มวิทยาเขต โดยเรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย คือ กลุ่มวิทยาเขตภาคใต้ กลุ่มวิทยาเขตภาคกลาง กลุ่มวิทยาเขตภาคเหนือ และกลุ่มวิทยาเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ ถ้าพิจารณาเป็นรายด้าน ปรากฏว่า กลุ่มวิทยาเขตที่มี ค่าเฉลี่ยระดับมากทุกวิทยาเขต ได้แก่ การพัฒนาเจตคติทางบวก การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร ส่วนรายด้านอื่น ๆ อยู่ในระดับปานกลางทุกกลุ่มวิทยาเขต
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/48
Appears in Collections:รายงานการวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nikorn_Yasamorn_ab_2550.pdf202.44 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons