Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/64
Title: การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการฝึกการทรงตัว ต่อความเร็วของการเดิน ในผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง
Authors: มลิพร ภักดีชาติ
Keywords: ข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง
ฝึกการทรงตัว
ฝึกความแข็งแรง
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม
Abstract: ที่มาและความสำคัญ การเดินมีความสำคัญต่อการทำกิจกรรมและการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก และผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงมักมีปัญหาเกี่ยวกับการเดิน ซึ่งสัมพันธ์กันกับความผิดปกติของการทรงตัว และการลดลงของกำลังกล้ามเนื้อ ตังนั้นผู้วิจัยจึงทำการวิจัยนี้ขึ้นโดยมีวัตุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการฝึกการทรงตัวต่อความเร็วของการเดิน ในผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง วิธีการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ผู้เข้าร่วมงานวิจัยเป็นผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรัง อายุ ระหว่าง 18-21 ปี ไม่มีประวัติข้อเท้าพลิกภายในช่วง 6 สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมการวิจัย และมีคะแนน CAIT น้อยกว่า 27 โดยผู้เข้าร่วมจะถูกสุ่มเข้าสู่กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มฝึกการทรงตัว และกลุ่มฝึกความแข็งแรง โดยต้องทดสอบ Star excursion balance test (SEBT) การทำงานของกล้ามเนื้อ ความเร็วในการเดิน และความสามารถในการทรงตัว จากนั้นจึงเข้าโปรแกรมฝึกเป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ ผลการศึกษา พบว่าการทดสอบ SEBT ทิศทางด้านหลังเยื้องด้านนอก (posterior lateral) ในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 และการทดสอบการทรงตัวขณะหลับตาในสัปดาห์ที่ 6 มีค่าเพื่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทั้งกลุ่มฝึกการทรงตัวและกลุ่มฝึกความแข็งแรง แต่การทดสอบ SEBT ในทิศทางด้านหลังเยื้องเข้าด้านใน (posterior medial) มีค่าเพึ๋มขึ้นเฉพาะกลุ่มฝึกความแข็งแรง และคะแนนจากแบบประเมิน CAIT มีค่าลดลง ในสัปดาห์ที่ 3 และ 6 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้ง 2 กลุ่ม สรุปผลการวิจัย โปรแกรมการฝึกการทรงตัวและการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา สามารถเพิ่มความสามารถในการทรงตัวของผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรังได้ แม้จะทำการฝึกเพียงโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถเพิ่มความเร็วในการเดินได้
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/64
Appears in Collections:รายงานการวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliphon_Pukdeechat_ab_2564.pdf1.44 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons