ค้นหาในระบบ

คลังข้อมูลงานวิจัย (Research Repository)

ระบบคลังข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บทรัพยากรที่สำคัญของมหาวิทยาลัยและให้บริการสารสนเทศให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล มีทั้งผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย และเอกสารอื่นๆ ของอาจารย์ นักวิจัย และบุคลากร ของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในการศึกษาค้นคว้าวิจัยและต่อยอดองค์ความรู้