Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กรณีศึกษากระบวนการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศในโรงเรียนกีฬาของสถาบันการพลศึกษา: การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มสุเทพ เมยไธสง; อมรรัตน์ รัตนโกเศศ; รพีพร ศรีไสว; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2559การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและจิตสาธารณะในวิชา คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมไทยนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง
2560การจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้ สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21บุณยาพร สารมะโน
2554การตอบสนองทางสรีรวิทยาและรูปแบบการเคลื่อนไหวในการชกมวยไทยประเวท เกษกัน
2556การทดสอบบทบาทของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและบรรยากาศความร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการแบ่งปันความรู้ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย: การเป็นตัวแปรแทรกของภาวะผู้นำเชิงอำนวยความสะดวกดุษฎี ฦาชา; นิกร ยาสมร; คำพาง ศรีท้าวปากดี
2556การทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุด้วยแบบทดสอบวัดความอ่อนตัวแบบใช้สัดส่วนของมือ ชุมชนตักสิลาพรชัย สมจริง
2556การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ความสามารถในการจัดการความรู้ และความสำเร็จขององค์กร: การทดสอบเชิงประจักษ์ของธุรกิจสปาในประเทศไทยนิกร ยาสมร
2551การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต
2552การพัฒนากลวิธีการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา: วิเคราะห์การคิดเชิงระบบรัตนาพร กองพลพรหม
2556การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬาในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษา: การวิเคราะห์เปรียบเทียบสมรรถนะทางการกีฬาของนักกีฬาสุเทพ เมยไธสง; อมรรัตน์ รัตนโกเศศ; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2557การพัฒนาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชุมชนตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามอิ่นอ้อย เฉลิมชิต
2551การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ: กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุชิลา สวัสดี
2556การพัฒนาตัวแบบบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวล ในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬานภาพรรณ จัตุรโพธิ์; ผาสุก เปานาเรียง; สุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2553การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; สัมพันธ์ บัวทอง; สุชิลา สวัสดี
2550การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บรรณากิจบรรจง ทองจำปา
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์ ในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาเฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต; สุเทพ เมยไธสง
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามสุชิลา สวัสดี
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอด วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวันภารดี ศรีทอง
2559การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการพลศึกษาพีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2563การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐานผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมภารดี ศรีทอง