Browsing by Author ภารดี ศรีทอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอด วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวันภารดี ศรีทอง
2563การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐานผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมภารดี ศรีทอง
2554ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของผู้เข้ารบรมแกนนำสร้างสุขภาพ โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์วิชัย คำทอง; ชัชวาล รัตนพร; ประเวท เกษกัน; ฉวีวรรณ สีสม; ภารดี ศรีทอง; กิติชัย แสนสุวรรณ; ยุวเรศ ตันติยะวงศ์ษา; นนทพัทธ์ บุตรศาสตร์; ประพันธ์ศักดิ์ เดชศรี; ชยกร พาลสิงห์