Browsing by Author ผาสุก เปานาเรียง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การพัฒนาตัวแบบบูรณาการเชิงสาเหตุของความวิตกกังวล ในการแข่งขันกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬานภาพรรณ จัตุรโพธิ์; ผาสุก เปานาเรียง; สุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2553การวิจัยเชิงปฏิบัติการ รายวิชาจิตวิทยากับสังคมของนันทนาการโดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผาสุก เปานาเรียง
2553ความสัมพันธ์ของระดับชั้นปีกับพฤติกรรมทางเพศต่อคู่รัก ที่ไม่เสี่ยงของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง; ผาสุก เปานาเรียง; บุษญา แสงแก้ว