Browsing by Author บุษญา แสงแก้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บุษญา แสงแก้ว; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
2552การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจ ของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; บุษญา แสงแก้ว
2554การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; บุษญา แสงแก้ว; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต
2553ความสัมพันธ์ของระดับชั้นปีกับพฤติกรรมทางเพศต่อคู่รัก ที่ไม่เสี่ยงของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง; ผาสุก เปานาเรียง; บุษญา แสงแก้ว
2553ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย เรื่องหลักธรรมในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง; บุษญา แสงแก้ว