กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/10
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเทพ เมยไธสง
บุษญา แสงแก้ว
อิ่นอ้อย เฉลิมชิต
คำสำคัญ: องค์ประกอบเชิงยืนยัน
ความเข้มแข็งทางจิตใจ
นักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา สังกัดสถาบันการพลศึกษากับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) เฉพาะนักกีฬาที่อยู่ในระดับชาติ จานวน 200 คน ในปีการศึกษา 2552 และปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ โดยบูรณาการจากแนวคิดของโลเออร์ (Loehr) สโตนท์ (Stoltz) และจูง (Jung) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.50 ผลการวิจัยปรากฏว่า องค์ประกอบความเข้มแข็งทางจิตใจมี 9 ด้าน มีค่าน้าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.11 ถึง 0.29 เรียงลำดับค่าน้าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ การควบคุมสมาธิหรือความตั้งใจ ความมั่นใจในตนเอง การควบคุมเจตคติ การจินตภาพ การควบคุมพลังงานเชิงลบ แรงจูงใจ พลังงานเชิงบวก ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค และบุคลิกภาพแบบแสดงตัว มีค่าของน้ำหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.29, 0.26, 0.26, 0.25, 0.24, 0.24, 0.23, 0.15 และ 0.11 ตามลำดับ และผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า อยู่ในระดับดีมาก โดยพิจารณาจากค่า χ2/df มีค่าเท่ากับ 1.30 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 2, ค่า χ2 ไม่มีนัยสำคัญ, ค่า RMSE ต่ำกว่า 0.05, ค่า GFI เท่ากับ 0.97 และค่า AGFI เท่ากับ 0.94
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/10
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Suthep_May_2554.pdf436.16 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons