กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/19
ชื่อเรื่อง: รูปแบบการออกกำลังกายที่สอดคล้องกับวิถีชุมชนที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: รัตนาพร กองพลพรหม
สมานชัย ลีพรหมมา
วันที่เผยแพร่: 2556
สำนักพิมพ์: สถาบันการพลศึกษา วืทยาเขตมหาสารคาม
บทคัดย่อ: รูปแบบการออกกำลังกายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุระหว่าง 60 -70 ปี โดยมุ่งวัดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจประจำวันประกอบด้วย การลุก-นั่ง (30 วินาที) นั่ง ยกน้ำหนัก (30 วินาที) นั่งเก้าอี้แตะปลายเท้า(เซนติเมตร) มือไขว้หลังแตะ(เซนติเมตร) ลุก เดิน นั่ง ไปกลับ(วินาที) และเดิน 6 นาที(เมตร) กลุ่มตัวอยำงแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มตัวอยำงที่ใช้ในการสอบถามปัญหา เป็นผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกในเขตเมืองมหาสารคาม จำนวน 306 คน เป็นเพศชาย จำนวน 106 คน และเพศหญิง จำนวน 200 คน ได้มาโดยการสุ่มอยำงงำย และกลุ่มตัวอยำงที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกในเขตเมืองมหาสารคาม จำนวน 30 คน ที่อยู่ในชุมชนศรีสวัสดิ์ ทำการทดลอง 8 สัปดาห์ ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. ผู้สูงอายุออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 - 3 วัน เวลาที่ส่วนใหญ่ออกกำลังกาย คือเวลา 16.00 น. - 18.00 น เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง กิจกรรมที่ต้องการการออกกำลังกายมากที่สุด คือ กายบริหารด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือมาช่วยในการออกกำลังกาย คิดเป็นร้อยละ 61.67 ซึ่งผู้สูงอายุไม่มีอุปกรณ์ในการประกอบการออกกำลังเนื่องจากขาดแคลนด้านทุนทรัพย์ 2. ได้รูปแบบการออกกำลังกายที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ หรือนำไปใช้จริงกับผู้สูงอายุ 3. หลังการปฏิบัติสัปดาห์ที่ 8 คำเฉลี่ยการทดสอบสมรรถภาพของผู้สูงอายุสูงกว่าก่อนการปฏิบัติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/19
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Rattanaporn_Kongpolprom_res_2556.pdf1.06 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons