Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/40
Title: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา
Other Titles: The Results Community Participation in the Moral Ethic Development of Bachelor degree students of the Institute of Physical Education
Authors: รัตนาพร กองพลพรหม
วันชัย กองพลพรหม
Keywords: คุณธรรม จริยธรรม
การมีส่วนร่วมของชุมชน
จัดกิจกรรมส่งเสริม
Issue Date: 2553
Publisher: สถาบันการพลศึกษา วืทยาเขตมหาสารคาม
Abstract: การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการก่อเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 2) เพื่อศึกษาการจดั กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามในการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวมรวมข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามความต้องการกิจกรรมพลศึกษา แบบประเมินโครงการการจัดกิจกรรมพลศึกษา การจัดสนทนากลุ่ม และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณใช้แบบทดสอบทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และแบบประเมินระดับการแสดงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติพื้นฐาน และ t – test Dependent ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความต้องการกิจกรรมพลศึกษาในชุมชน และแบบประเมินโครงการการจัดกิจกรรมพลศึกษา เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา พบว่าการที่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้ทราบถึงกระบวนการความต้องการ ปัญหาต่างๆ ของการจัดกิจกรรมพลศึกษาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา ซึ่งการจัดกิจกรรมพลศึกษาให้แก่ชุมชนควรจัดอย่างต่อเนื่องควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมให้แก่ชุมชน จะทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาเพราะการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เป็นการพัฒนาตามสภาพจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ดี 2. ผลการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยใช้กิจกรรมพลศึกษาเป็นสื่อ พบว่าโดยรวมชุมชนแสดงความคิดเห็นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับมากที่สุด และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดโครงการว่าควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ นักศึกษาหลายรูปแบบและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 3. ผลการทดสอบทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาจากกระบวนการวิจัย พบว่าการทำแบบทดสอบทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ก่อนและหลังการเข้าร่วมกระบวนการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ก่อนการเข้าปฏิบัติงานในชุมชน ได้คะแนนร้อยละ 58.60 คะแนนเฉลี่ย 117.20 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน และหลังการเข้าปฏิบัติงานในชุมชนได้คะแนนร้อยละ 83.05 คะแนนเฉลี่ย 166.10 คะแนน จากคะแนนเต็ม 200 คะแนน และกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา มีคะแนนคุณธรรม จริยธรรม หลังเข้าร่วมกระบวนการวิจัยสูงกว่าก่อนเข้าร่วมกระบวนการวิจัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ผลการประเมินระดับการแสดงพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมทั้ง 4 ด้าน ของนักศึกษาโดยชุมชน หลังการปฏิบัติกิจกรรม พบว่า ระดับการแสดงพฤติกรรม หมวดที่ 1 อุดมคติของครู (Teacher , s Will ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หมวดที่ 2 วิญญาณครู (Teacher , s Spirit ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หมวดที่ 3 คุณธรรม (Teacher , s Qualification ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หมวดที่ 4 จริยธรรมของครู (Teacher , s Function ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 4 ด้าน พบว่า ระดับการแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดับ มากและมากที่สุดทุกข้อ สรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมพลศึกษาเป็นสื่อ มีผลให้การแสดงพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม มากขึ้นทุกด้าน มีจิตอาสาในการปฏิบัติงาน ชุมชนให้ความสนใจในการพัฒนานักศึกษาด้วยความเมตตาและเต็มใจ นักศึกษาแสดงออกถึงการยอมรับผลการประเมินระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เป็นระยะ โดยการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขณะปฏิบัติหน้าที่ ผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ การตรงต่อเวลา การรับผิดชอบในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ การมีวินัยในวิชาชีพ จึงสมควรนำมาใช้ในการพัฒนานักศึกษาต่อไป
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/40
Appears in Collections:รายงานการวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rattanaporn_Kongpolprom_res_2553.pdf1.6 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons