กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/49
ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ของสมรรถภาพทางกายกับความต้องการทางสรีรวิทยาและรูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬามวยไทย
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The correlation of physical fitness, physiological demands and activity profiles in Muay Thai
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ไวพจน์ จันทร์เสม
ประเวท เกษกัน
คำสำคัญ: สมรรถภาพทางกาย
การชกมวยไทย
การแข่งขันกีฬามวยไทย
มวยไทย
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: สถาบันการพลศึกษา
บทคัดย่อ: Muay Thai is a martial art and self- defense famous for its powerful techniques. It requires complex skills and physical fitness for success. However, Physiological responses during Muay Thai competition has never been studied. The objective of the present study was to examine the physiological responses during Amateur Muay Thai competition. 10 males Muay Thai, aged between 18-25 years old, were purposive selected from Muay Thai training camp in Mahasarakham province to take part in this study. All subjects practiced for competition all year round. The study consisted of incremental treadmill test to establish maximal oxygen uptake (V02 max), wore heart rate monitor during competition, Collected blood sample for lactic acid and glucose before 1st round and after competition (3rd round). The heart rate data from competition were compared to heart rate and oxygen uptake data measured in laboratory. Individual regression equations were established from these data to estimate the energy expenditure during competition. Moreover, Video recorder captured movement of all subjects during competition to analyze movement pattern. The results revealed that mean heart rate during competition was 171 beats/min. Oxygen uptake and heart rate during the match were above the level of the anaerobic threshold. Blood lactate increased from 3.8 mmol/l in the first round to 9.7 mmol/l after third round. Blood glucose increased from 93 mg/dl in the first round to 119 mg/dl after third round. The movement patterns were as follows, Delivery of strikes 45.81 %, Knee execution 23.64%, Fist execution 17.24%, Foot-thrust 9.35%, Elbow execution 2.46%. These data suggest that amateur Muay Thai is a physically demanding activity with great involvement of both an aerobic metabolism and anaerobic metabolism. Such information is helpful in the selection of appropriate protocols and metabolic indices to monitor an athlete’s performance improvement. Furthermore, it may aid the coach in the development of more specific training programs for their athletes.
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/49
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Wipoj_Chansem_res_2553.pdf773.51 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons