กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/4
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุเพื่อการบริหารความเป็นเลิศทางการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A Causal Model Development for Administration the Excellence in Sports of Sports School Students
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเทพ เมยไธสง
คำสำคัญ: โมเดลเชิงสาเหตุ
การบริหารความเป็นเลิศทางการกีฬา
วันที่เผยแพร่: 2554
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุเพื่อการบริหารความเป็นเลิศทางการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนโรงเรียนกีฬา จำนวน 660 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path analysis) และสัมภาษณ์เพิ่มเติม ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบ ที่สำคัญที่มีต่อความเป็นเลิศทางการกีฬา ได้แก่ (1) การบริหารของผู้บริหาร (2) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร (3) สมรรถนะ ของผู้ฝึกสอนกีฬา (4) สมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬา และ (5) สมรรถภาพทางกายของนักกีฬา โดยมีค่าอิทธิพลรวม เท่ากับ 087, 0.81, 0.62, 0.34 และ 0.29 ตามลำดับ
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/4
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Suthep_May_2554.pdf373.21 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons