Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/8
Title: ยุทธศาสตร์เพื่อการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขต
Other Titles: Student Affairs Operation Strategies in Campuses of the Institute of Physical Education
Authors: บัณฑิต หาญธงชัย
Issue Date: 2554
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขต ให้เหมาะสมกับบริบทและเป็นไปได้ กลุ่มเป้าหมายที่ทำการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้เสีย จานวน 190 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างแบบสอบถาม การสำรวจความคิดเห็น ซึ่งผ่านการหาคุณภาพเรียบร้อยแล้ว การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิการสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรายงานผู้บริหารระดับสูงในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ขั้นตอนการวิจัยมี 2 ขั้นตอนคือ 1ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนร่างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการศึกษางานกิจการนักศึกษา 7 งาน 2 ด้านคือ ก. ด้านกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย 1) งานองค์การนักศึกษา 2) งานกิจกรรมนักศึกษา 3) งานพัฒนาบุคลิกภาพและวินัย 4) งานประสานงานกิจการนักศึกษา ข. ด้านสวัสดิการนักศึกษา ประกอบด้วย 1) งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 2) งานพยาบาล 3) งานสวัสดิการหอพัก วิธีดำเนินการวิจัยประกอบด้วย 1.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) 1.2 การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน 1.3 การสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเป้าหมาย ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในฝ่ายกิจการนักศึกษา 7 งาน 2 ด้าน และผู้มีส่วนได้เสียในสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตจาก 17 แห่งจำนวน 13 คน 1.4 การสำรวจความคิดเห็น ผู้บริหารสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตจาก 17 วิทยาเขต โดยการสุ่มภาคละ 2 แห่ง 1.5 กรณีศึกษาแบบพหุกรณี เป็นการศึกษาการบริหารงานกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายในประเทศ จำนวน 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนอกประเทศ 2 แห่ง คือ สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเกาหลี ประเทศเกาหลี การศึกษาดูงานด้านการศึกษากีฬา และศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬา ณ ประเทศญี่ปุ่น ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนายุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ อิงผู้เชี่ยวชาญ หรือสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จานวน 13 คน 2.2 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จานวน 13 คน 2.3 นำเสนอผู้บริหารระดับสูงสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จากผลการสรุปการสัมมนาผู้มีส่วนได้เสีย การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยจับประเด็นที่สำคัญ เสนอเป็นความเรียง เป็นหมวดหมู่ สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความคาดหวังและแนวทางพัฒนา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประเมินผลเชิงปริมาณ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประเมินผลข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบียนมาตรฐาน ผลการวิจัยยุทธศาสตร์เพื่อการดำเนินงานกิจการนักศึกษา ในสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขต 7 งาน 2 ด้าน คือ ก. ด้านกิจการนักศึกษา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์งานองค์การนักศึกษา มี 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์งานกิจกรรมนักศึกษา มี 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์งานบุคลิกภาพและวินัย มี 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์การประสานงานกิจการนักศึกษา มี 4 กลยุทธ์ ข. ด้านสวัสดิการนักศึกษา ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มี 4 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์งานพยาบาล มี 2 กลยุทธ์ ยุทธศาสตร์งานสวัสดิการหอพัก มี 2 กลยุทธ์
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/8
Appears in Collections:บทความวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bandit_Hanthongchai_2554.pdf346.3 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons