รายงานการวิจัย Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การวิเคราะห์มุมและจําลองการทํางานไดนามิกส์ของข้อต่อ ในการวิ่งระยะสั้นของนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทยบุญตา ค้าขาย; ยุพาพร สุวะไกร
2562ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อการออกกำลังกาย กรณีศึกษาร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายในจังหวัดขอนแก่นจิราวัฒน์ ชาตะวิถี
2562ความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง
2560การสังเคราะห์กรอบกิจกรรมทางพลศึกษาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคเดลฟายทวีสุข โภคทรัพย์
2559การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและจิตสาธารณะในวิชา คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมไทยนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง
2559การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการพลศึกษาพีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2556ผลกระทบของการบริหารทุนมนุษย์สมัยใหม่ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอุระวี คำพิชิต
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการศึกษาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาศุภรินทร์ วงชารี; ประวิทย์ หวานขม; กรรณิกา พิเคราะห์ฤกษ์
2553รูปแบบการเรียนการสอนอ่านงานเขียนทางวิชาการที่ใช้กลวิธีการเรียนภาษาเป็นฐานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ระดับอุดมศึกษาประวิทย์ หวานขม; พิมลพรรณ โรจนชีวินสุภร
2553ผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาที่มีต่อการกระโดด ในกีฬาบาสเกตบอลที่มีผลมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอารีย์ แก่นวงศ์คำ; วันชัย กองพลพรหม
2551การวิเคราะห์งบการเงินของสถาบันการพลศึกษาอุระวี คำพิชิต
2553ผลการเรียนรู้วิชาว่ายน้ำ 1 ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา และโปรแกรมวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามกิตติกุล รัตนรังสิกุล
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุชิลา สวัสดี
2553ความสัมพันธ์ของสมรรถภาพทางกายกับความต้องการทางสรีรวิทยาและรูปแบบการเคลื่อนไหวในกีฬามวยไทยไวพจน์ จันทร์เสม; ประเวท เกษกัน
2550การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดการองค์กรเชิงระบบของสถาบันการพลศึกษา: การประยุกต์ใช้สมรรถนะองค์กรสำหรับการประเมินนิกร ยาสมร; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์ ในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาเฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต; สุเทพ เมยไธสง
2552การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจ ของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; บุษญา แสงแก้ว
2552การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสถาบันการพลศึกษาสุรีย์พร ภูศรี; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บรรณากิจบรรจง ทองจำปา
2551การวิจัยเชิงนโยบาย: การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษาสุรีย์พร ภูศรี; สุเทพ เมยไธสง; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
2550การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บรรณากิจบรรจง ทองจำปา
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 55