Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 61  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุชิลา สวัสดี
2550การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บรรณากิจบรรจง ทองจำปา
2550การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดการองค์กรเชิงระบบของสถาบันการพลศึกษา: การประยุกต์ใช้สมรรถนะองค์กรสำหรับการประเมินนิกร ยาสมร; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
2551การวิเคราะห์งบการเงินของสถาบันการพลศึกษาอุระวี คำพิชิต
2551การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ: กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุชิลา สวัสดี
2551การพัฒนากลยุทธ์การจัดการศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต
2551การพัฒนารูปแบบองค์ประกอบเชิงสาเหตุ ทางวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความเป็นเลิศ ทางการกีฬาในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์; สัมพันธ์ บัวทอง
2551การวิจัยเชิงนโยบาย: การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษาสุรีย์พร ภูศรี; สุเทพ เมยไธสง; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
2552การพัฒนากลวิธีการสอนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษา: วิเคราะห์การคิดเชิงระบบรัตนาพร กองพลพรหม
2552การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนิกร ยาสมร
2552การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬาที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาในโรงเรียนกีฬาสัมพันธ์ บัวทอง; สุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2552คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูพลศึกษาในทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา ครูพลศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา 19 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันชัย กองพลพรหม
2552การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่พึงประสงค์ ในระดับปริญญาตรีของคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษาเฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต; สุเทพ เมยไธสง
2552การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจ ของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; บุษญา แสงแก้ว
2552การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสถาบันการพลศึกษาสุรีย์พร ภูศรี; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บรรณากิจบรรจง ทองจำปา
2553ผลการเรียนรู้วิชาว่ายน้ำ 1 ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา และโปรแกรมวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามกิตติกุล รัตนรังสิกุล
2553รูปแบบการเรียนการสอนอ่านงานเขียนทางวิชาการที่ใช้กลวิธีการเรียนภาษาเป็นฐานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ระดับอุดมศึกษาประวิทย์ หวานขม; พิมลพรรณ โรจนชีวินสุภร
2553ผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาที่มีต่อการกระโดด ในกีฬาบาสเกตบอลที่มีผลมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอารีย์ แก่นวงศ์คำ; วันชัย กองพลพรหม
2553การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษารัตนาพร กองพลพรหม; วันชัย กองพลพรหม
2553ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย เรื่องหลักธรรมในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง; บุษญา แสงแก้ว