กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/46
ชื่อเรื่อง: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจ ของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: A Confirmatory Factor Analysis of Mental Toughness Of the Athletes
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุเทพ เมยไธสง
บุษญา แสงแก้ว
คำสำคัญ: ความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา
การวิเคราะห์องค์ประกอบ
นักกีฬาระดับชาติ
ความเข้มแข็งทางจิตใจ
วันที่เผยแพร่: 2552
สำนักพิมพ์: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา และตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความเข้มแข็งทางจิตใจกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2552 จำนวน 220 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดความเข้มแข็งทางจิตใจ 9 ด้าน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬา โดยใช้โปรแกรม LISREL 8.50 ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา ประกอบด้วย 9 ด้าน เรียงลำดับตามค่าน้ำหนักองค์ประกอบ คือ การควบคุมสมาธิหรือความตั้งใจ ความมั่นใจในตนเอง การควบคุมเจตคติ การจินตภาพ การควบคุมพลังงานเชิงลบ แรงจูงใจ พลังงานเชิงบวก ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค และบุคลิกภาพแบบแสดงตัว ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลพบว่า χ2 = 27.31, df = 21, P-value = 0.0000, GFI = 0.97, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.039 แสดงว่าโมเดลความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬา สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/46
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Suthep_May_res_2552.pdf1.47 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons