Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/58
Title: การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและจิตสาธารณะในวิชา คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมไทย
Other Titles: Instructional Management for the Development of Thinking and Public Mind in the Course of Morality for Graduates
Authors: นิภาพรรณ วงศ์หนองแวง
Issue Date: 2559
Publisher: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
Abstract: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดและจิตสาธารณะของนักศึกษาสถาบันการพลศึก วิทยาเขตมหาสารคาม และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนทางด้านการคิด จิตสาธารณะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบบันทึกการสังเกต แบบบันทึกการสัมภาษณ์ แบบบันทึกผลการปฏิบัติการสอน และแบบบันทึกผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลแล้วพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการรจิตสาธารณะ มีการพัฒนาจิตสาธารณะ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขี้น และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาจิตสาธารณะ โดยใช้วิธีการที่หลากหลายได้แก่ การซักถาม การใช้วีดีทัศน์ การสังเกตตัวแบบ การลงมือกระทำตั้งเป็นกลุ่ม กิจกรรมนักศึกษาจิตสาธารณะ เน้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจึงทำให้นักศึกษาเกิดจิตสาธารณะได้
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/58
Appears in Collections:รายงานการวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nipapan_Wongnongweang_ab_2559.pdf126.57 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons