Browsing by Author นิภาพรรณ วงศ์หนองแวง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและจิตสาธารณะในวิชา คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมไทยนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง
2562ความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง
2553ความสัมพันธ์ของระดับชั้นปีกับพฤติกรรมทางเพศต่อคู่รัก ที่ไม่เสี่ยงของนักศึกษาชาย สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง; ผาสุก เปานาเรียง; บุษญา แสงแก้ว
2553ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ในรายวิชาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย เรื่องหลักธรรมในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง; บุษญา แสงแก้ว