Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 10 of 61  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2564การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการฝึกการทรงตัว ต่อความเร็วของการเดิน ในผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรังมลิพร ภักดีชาติ
2563การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐานผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมภารดี ศรีทอง
2562ตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม: การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างสุชิลา สวัสดี
2562ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อการออกกำลังกาย กรณีศึกษาร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายในจังหวัดขอนแก่นจิราวัฒน์ ชาตะวิถี
2562ความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง
2561การพัฒนารูปแบบความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สอดคล้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0สุชิลา สวัสดี
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอด วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวันภารดี ศรีทอง
2561การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามนิตยา ชมภูวิเศษ
2560คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามนิตยา ชมภูวิเศษ
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามสุชิลา สวัสดี