Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 49 (Search time: 0.0 seconds).
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ผลการเรียนรู้วิชาว่ายน้ำ 1 ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา และโปรแกรมวิชาการฝึกสอนกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามกิตติกุล รัตนรังสิกุล
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุชิลา สวัสดี
2553รูปแบบการเรียนการสอนอ่านงานเขียนทางวิชาการที่ใช้กลวิธีการเรียนภาษาเป็นฐานสำหรับนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ระดับอุดมศึกษาประวิทย์ หวานขม; พิมลพรรณ โรจนชีวินสุภร
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการศึกษาของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษาศุภรินทร์ วงชารี; ประวิทย์ หวานขม; กรรณิกา พิเคราะห์ฤกษ์
2551การวิเคราะห์งบการเงินของสถาบันการพลศึกษาอุระวี คำพิชิต
2550การพัฒนาตัวแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บรรณากิจบรรจง ทองจำปา
2553ผลการฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อขาที่มีต่อการกระโดด ในกีฬาบาสเกตบอลที่มีผลมาจากการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานอารีย์ แก่นวงศ์คำ; วันชัย กองพลพรหม
2556การศึกษาชีวกลศาสตร์เชิงคิเนเมติกส์ในการออกอาวุธในนักกีฬามวยไทยฉวีวรรณ สีสม
2554การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุเพื่อการบริหารความเป็นเลิศทางการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง
2550การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดการองค์กรเชิงระบบของสถาบันการพลศึกษา: การประยุกต์ใช้สมรรถนะองค์กรสำหรับการประเมินนิกร ยาสมร; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์