กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/50
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุชิลา สวัสดี
คำสำคัญ: ทักษะพิสัย
ทักษะชีวิต
สถาบันการพลศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2550
สำนักพิมพ์: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
บทคัดย่อ: การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลกับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) สร้างสมการพยากรณ์ทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา2549 จำนวน 232 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แบบสอบถามเจตคติทางสังคม จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ตั้งแต่ 2.584 ถึง 7.576 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.8993 2) แบบสอบมโนภาพแห่งตน จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 2.087 ถึง 10.260 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.8788 3) แบบสอบถามการปรับตัวทางสังคม จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่2.108 ถึง 4.468 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ0.8862 4) แบบประเมินทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยจำนวน 20 ข้อมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 1.806 ถึง 8.726 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.8001 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/50
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
Sushila_Sawassdee_ab_2550.pdf202.28 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons