Browsing by Author สุชิลา สวัสดี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนาดัชนีและเกณฑ์การประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ: กรณีศึกษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุชิลา สวัสดี
2553การพัฒนาตัวแบบประสิทธิผลการนำยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ สู่การปฏิบัติเชิงบูรณาการในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; สัมพันธ์ บัวทอง; สุชิลา สวัสดี
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามสุชิลา สวัสดี
2561การพัฒนารูปแบบความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สอดคล้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0สุชิลา สวัสดี
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลกับทักษะชีวิตด้านทักษะพิสัยในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุชิลา สวัสดี