Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/31
Title: คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
Other Titles: A Study of the Public Mind Aspect of Characteristics of the Students of Institute of Physical Education Mahasarakham
Authors: นิตยา ชมภูวิเศษ
Issue Date: 2560
Publisher: สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม
Abstract: การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันคุณลักษณะด้านจิต สาธารณะของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จำแนกตามคณะและชั้นปี 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะสาหรับนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ทั้ง 3 คณะ และ 3 ชั้นปี ปีการศึกษา 2559 จานวน 257 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.96 และแบบสัมภาษณ์แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ผลการวิจัย 1. คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะต่อตนเองของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยา เขตมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้เหตุผล การคิดอย่างมีวิจารณญาณ นักศึกษามีความ รับผิดขอบ ตรงต่อเวลา สามารถพึ่งตนเองได้ และนักศึกษาเต็มใจรับอาสาทำกิจกรรมต่างๆของ สถาบันได้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักศึกษามีความมั่นใจสูงในการปฏิบัติตนเพื่อส่วนรวม และ นักศึกษาสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอให้อยู่ในสภาวะดีเสมอ 2. คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะต่อครอบครัวของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ นักศึกษาเอื้อเพื่อ ช่วยเหลือเกื้อกูลสมาซิกในครอบครัว นักศึกษามีความรัก ให้ความ ช่วยเหลือกันในครอบครัว และนักศึกษาไม่แสดงกิริยาหยาบกระด้างต่อบุคคลในครอบครัว ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักศึกษาช่วยเหลือที่บ้านเป็นอย่างดี 3. คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะต่อสังคมของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยา เขตมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักศึกษาเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในสังคม นักศึกนึกถึงประโยซน์ส่วนตนและส่วนรวมอยู่เสมอ และนักศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน เกื้อกูล เป็นธรรมชาติ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ นักศึกษาให้ความสนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับสังคม ผลการเปรียบเทียบคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษาสถาบันการพล ศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จำแนกตามคณะและซั้นปีพบว่าคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จำแนกตามคณะโดยรวมแตกต่างกัน (sig = 0.00) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะต้านจิตสาธารณะของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ควรให้นักศึกษามีการจัดกิจกรรม จัดทำโครงการ จัด อบรม สัมมนา เสวนา เข้าค่ายเรียนรู้ เข้าค่ายฟื้นฟู ค่ายอาสา จัด กิจกรรมอบรมสัมมนาคุณธรรม จริยธรรมอบรมส่งเสริมบุคลิกภาพความเป็นผู้น่า กิจกรรมออก ค่ายอาสาพัฒนาชุมซน กิจกรรม แลกเปลี่ยนความหรือการโต้วาทีแลกเปลี่ยนความรู้ กิจกรรม ทีเกี่ยวกับการบำเพ็ญประโยชน์ อย่างสม่ำเสมอ พัฒนากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีการรณรงค์ให้มีจิตสาธารณะอยู่ เสมอ มีการยอมรับความคิดเห็นของคนอื่น มีการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นตลอดเวลาและอยู่บน พื้นฐานความพอเพียง จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครองในสถาบันเชื่อฟ้งคำสั่งสอนของ ผู้ปกครอง ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมร่วมกันกับคนในกับครอบครัวให้บ่อยขึ้น มีกา รสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาซิกในครอบครัวให้ต่อเนื่อง ควรทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใน บ้านอย่างดี รวมทั้งให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาความเป็นผู้น่าของนักศึกษาจัดกิจกรรมที่มีความสนุกสนานและเป็นประโยชน์ต่อสังคม กิจกรรม สร้างแนวทางในการปลูกจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง โดยให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ร่วมกับผู้อื่น
URI: https://ir.tnsumk.ac.th/handle/123456789/31
Appears in Collections:รายงานการวิจัย

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nittaya_Chompuwiset_res_2560.pdf
  Restricted Access
2.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons