Browsing by Title

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 61 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของผู้เรียนระดับปริญญาตรีสถาบันการพลศึกษาพีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2554การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของปัจจัยคัดสรรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บุษญา แสงแก้ว; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
2554การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของประสิทธิผลสมรรถภาพทางจิตใจที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาของนักกีฬาในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; สัมพันธ์ บัวทอง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2552การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลสมรรถภาพทางจิตใจของนักกีฬาที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศทางการกีฬาในโรงเรียนกีฬาสัมพันธ์ บัวทอง; สุเทพ เมยไธสง; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2561การพัฒนารูปแบบความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สอดคล้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0สุชิลา สวัสดี
2551การพัฒนารูปแบบองค์ประกอบเชิงสาเหตุ ทางวัฒนธรรมองค์การที่มีผลต่อความเป็นเลิศ ทางการกีฬาในสถาบันการพลศึกษาสุเทพ เมยไธสง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์; สัมพันธ์ บัวทอง
2554การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุเพื่อการบริหารความเป็นเลิศทางการกีฬาของนักเรียนโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง
2551การวิจัยเชิงนโยบาย: การจัดการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษาสุรีย์พร ภูศรี; สุเทพ เมยไธสง; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
2553การวิจัยเชิงปฏิบัติการ รายวิชาจิตวิทยากับสังคมของนันทนาการโดยใช้กิจกรรมนันทนาการเป็นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผาสุก เปานาเรียง
2553การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในการพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันการพลศึกษารัตนาพร กองพลพรหม; วันชัย กองพลพรหม
2551การวิเคราะห์งบการเงินของสถาบันการพลศึกษาอุระวี คำพิชิต
2552การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม ด้วยระบบต้นทุนฐานกิจกรรมนิกร ยาสมร
2552การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การ ของสถาบันการพลศึกษาสุรีย์พร ภูศรี; พีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม; บรรณากิจบรรจง ทองจำปา
2557การวิเคราะห์มุมและจําลองการทํางานไดนามิกส์ของข้อต่อ ในการวิ่งระยะสั้นของนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทยบุญตา ค้าขาย; ยุพาพร สุวะไกร
2552การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจ ของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; บุษญา แสงแก้ว
2554การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันความเข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬาระดับชาติในโรงเรียนกีฬาสุเทพ เมยไธสง; บุษญา แสงแก้ว; อิ่นอ้อย เฉลิมชิต
2550การวิเคราะห์และเปรียบเทียบการจัดการองค์กรเชิงระบบของสถาบันการพลศึกษา: การประยุกต์ใช้สมรรถนะองค์กรสำหรับการประเมินนิกร ยาสมร; สัมพันธ์ บัวทอง; นภาพรรณ จัตุรโพธิ์
2556การศึกษาชีวกลศาสตร์เชิงคิเนเมติกส์ในการออกอาวุธในนักกีฬามวยไทยฉวีวรรณ สีสม
2560การสังเคราะห์กรอบกิจกรรมทางพลศึกษาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคเดลฟายทวีสุข โภคทรัพย์
2564การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขา และการฝึกการทรงตัว ต่อความเร็วของการเดิน ในผู้ที่มีภาวะข้อเท้าไม่มั่นคงเรื้อรังมลิพร ภักดีชาติ