Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Results 1-10 of 10 (Search time: 0.0 seconds).
  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนารูปแบบความเป็นครูของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ในวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สอดคล้องกับสังคมแห่งการเรียนรู้ไทยแลนด์ 4.0สุชิลา สวัสดี
2560คุณลักษณะด้านจิตสาธารณะของนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามนิตยา ชมภูวิเศษ
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงวิจารณญาณในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครูของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามสุชิลา สวัสดี
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้บนเว็บเควสท์เพื่อส่งเสริมความคิดรวบยอด วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวันภารดี ศรีทอง
2561การเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นครูด้วยกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามนิตยา ชมภูวิเศษ
2562ระบบสนับสนุนการตัดสินใจการจัดการระบบโลจิสติกส์เพื่อการออกกำลังกาย กรณีศึกษาร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาและเครื่องออกกำลังกายในจังหวัดขอนแก่นจิราวัฒน์ ชาตะวิถี
2562ความต้องการการออกกำลังกายของนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดอนหว่าน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง
2563การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บโดยใช้โครงงานเป็นฐานผสมผสานกับการเรียนการสอนแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมภารดี ศรีทอง
2560การสังเคราะห์กรอบกิจกรรมทางพลศึกษาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา เขตการศึกษาที่ 1 จังหวัดมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคเดลฟายทวีสุข โภคทรัพย์
2560การจัดการเรียนรู้โดยใช้การประเมินเพื่อมอบอำนาจการเรียนรู้ สำหรับการศึกษาในศตวรรษที่ 21บุณยาพร สารมะโน