Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 11 to 20 of 59 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การพัฒนารูปแบบการสอนด้วยวิธี STEM Education เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในสถาบันการพลศึกษาพีระศักดิ์ กิ่งพุ่ม
2559การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดและจิตสาธารณะในวิชา คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิตอุดมไทยนิภาพรรณ วงศ์หนองแวง
2557การพัฒนาการออกกำลังกายของผู้สูงอายุชุมชนตักสิลา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามอิ่นอ้อย เฉลิมชิต
2557การวิเคราะห์มุมและจําลองการทํางานไดนามิกส์ของข้อต่อ ในการวิ่งระยะสั้นของนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทยบุญตา ค้าขาย; ยุพาพร สุวะไกร
2556การศึกษาชีวกลศาสตร์เชิงคิเนเมติกส์ในการออกอาวุธในนักกีฬามวยไทยฉวีวรรณ สีสม
2556ผลกระทบของการบริหารทุนมนุษย์สมัยใหม่ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน และความได้เปรียบทางการแข่งขันของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยอุระวี คำพิชิต
2556ปัจจัยเชิงสาเหตุพหุระดับที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลความเป็นเลิศทางการกีฬาของนักกีฬาในสถาบันการพลศึกษาประเสริฐศักดิ์ บุญศิริโรจน์; ศิรินธร จัตุชัย; อารีย์ แก่นวงศ์คำ; สุเทพ เมยไธสง
2556การทดสอบบทบาทของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและบรรยากาศความร่วมมือที่มีต่อความสามารถในการแบ่งปันความรู้ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในประเทศไทย: การเป็นตัวแปรแทรกของภาวะผู้นำเชิงอำนวยความสะดวกดุษฎี ฦาชา; นิกร ยาสมร; คำพาง ศรีท้าวปากดี
2556ผลของการฝึกด้วยน้ำหนักและการเคลื่อนที่ในลักษณะแรงระเบิดที่มีผลต่อความแข็งแรง พลังของกล้ามเนื้อและความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาแฮนด์บอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคามคำพาง ศรีท้าวปากดี
2556การทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุด้วยแบบทดสอบวัดความอ่อนตัวแบบใช้สัดส่วนของมือ ชุมชนตักสิลาพรชัย สมจริง